ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

  ΠΑΙΔΙΑ
 • Διαθλαστικές ανωμαλίες
 • Στραβισμός
 • Δακρύροια
 • Συγγενής καταρράκτης
 • Ρετινοβλάστωμα
  ΕΝΗΛΙΚΕΣ
 • Χρόνιο Γλαύκωμα
 • Οξύ γλαύκωμα (Προδιάθεση)
 • Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 • Παθήσεις της ώχρας
  ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ
 • Προληπτικός ετήσιος έλεγχος
 • Εργαστηριακός έλεγχος
  ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
 • Κορτιζόνη
 • Αντιρευματικά
 • Νευροψυχιατρικά